Политика за защита на лични данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ                                                         

„АгентА Етик“ ЕООД спазва политика за конфиденциалност (ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ) по отношение защитата на личните данни, която е регламентирана във вътрешни правила за поверителност и защита на личните данни на физическите лица. Гарантирам, че личните данни, събирани в резултат на осъществяване на дейността си, ще бъдат пазени в строга конфиденциалност, няма да бъдат използвани извън целите, за които те се събират и няма да бъдат предоставяни на трети лица, без съгласието на титулярите по тях, освен в предвидените от Закона случаи.

 

          Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за декларирането на неверни данни.

Актуалност: 14.05.2021 г.

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни на Клиентите   и Условията за ползване услугите на „АгентА Етик“ ЕООД .

В случай, че не желаете да предоставите Вашите лични данни, Вие изразявате несъгласие с  Политиката за защита на личните данни на „АгентА Етик“ ЕООД, което означава, че не можете да използвате Услугите на „АгентА Етик“ ЕООД.

„АгентА Етик“ ЕООД, с ЕИК: 206451603, със седалище и адрес на управление: България, Благоевград 2700, ул. „Пере Тошев“ No 14, ет. 4; тел.: 0898788754 (АгентА Етик) като Брокер на недвижими имоти, извършващ по занятие търговска дейност, а именно посредничество при осъществяване на сделки с недвижими имоти, изисква, съхранява и обработва лични данни на Клиенти, желаещи да използват Услуги от АгентА Етик и ползватели на Сайта (Потребители/Субекти на данни) за целите на обслужването им.

 1. Потребителите имат законно право да поискат подробности за личната информация, която съхраняваме за тях. „АгентА Етик“ ЕООД Ви дава възможност да запазите своята лична информация точна и актуална. По всяко време можете да искате „АгентА Етик“ ЕООД да коригира, изтрие или ограничи обработката на Ваши лични данни. Можете да искате да получите потвърждение дали Ваши лични данни се обработват от „АгентА Етик“ ЕООД, както и да получите коригиране на Вашите лични данни, да упражните правото си на преносимост на данни или да оттеглите съгласието си за съхранение и обработка на Ваши лични данни. В тези случаи трябва да отправите писмено искане.

 

 1. При изтриване на лични данни, предоставени във връзка с обработени от „АгентА Етик“ ЕООД оферти за предлагане и заявки за търсене на недвижими имоти, в нашата база

 данни ще остане номера на съответната оферта/заявка и нейното съдържание, както и информация за датата на изтриване на личните Ви данни.

 1. При постъпване на искане за изтриване на лични данни или възражение за съхраняването и обработването им от „АгентА Етик“ ЕООД, ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за съхранението и обработването на личните Ви данни или че тези действия са необходими за защитата на наши права, ще Ви информираме за това. Мълчанието ни означава, че личните ви данните са заличени.
 2. Цели, за които обработваме лични данни

4.1. АгентА Етик събира, използва и обработва информацията, описана по-горе с Цел:

а/ предоставяне на търсената от Потребителя информация за недвижими имоти и свързаните с тях информационни услуги;
б/ сключване на договори за посреднически услуги, а именно:

 • Договор за посредничество за продажба на недвижим имот,
 • Договор за посредничество за покупка на недвижим имот,
 • Договор за посредничество за отдаване под наем на недвижим имот,
 • Договор за посредничество за наемане на недвижим имот.

в/ провеждане на огледи на недвижими имоти и предоставяне на информация за недвижими имоти, оформянето на, както следва:

 • Поръчка – Протокол за оглед на недвижим имот;
 • Протокол за предоставяне на информация.

г/ за приемане и обработване на получени оферти, сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
д/ за изпълнение на законови задължения, свързани с изисквания за съхраняване или предоставяне на информация във връзка с разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи.

 1. Информацията, която обработваме и съхраняваме

5.1. По повод осъществяване на основния си предмет на дейност, АгентА Етик събира и обработва информация, свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти, като за тези цели агентите и администраторите на АгентА Етик въвеждат в база данни информация, подадена от Потребителите, както следва:

а/ при търсене на имот: име, телефон, e-mail, бюджет (приблизителна цена на сделката), характеристики на търсения имот;

б/ при предлагане на имот: име, телефон, e-mail на собственика, адрес на имота, продажна цена или месечен наем, основни характеристики на имота, според изискванията за въвеждане на специфична информация в базата данни;

в/ при сключване на Договори за посредничество: име, телефон, e-mail, постоянен адрес, номер на лична карта, дата на издаване, ЕГН;

г/ за провеждане на огледи на недвижими имоти и предоставяне на информация за недвижими имоти: име, телефон, e-mail, постоянен адрес, номер на лична карта, дата на издаване, ЕГН;

д/ за документиране на договорни отношения, (чрез сключване на Предварителни договори за покупко-продажба на недвижими имоти по чл. 19 от ЗЗД, Договори за наем, Договори за гаранция, Депозитни споразумения, Споразумения, различни видове Анекси и др. документи по търговската дейност на АгентА Етик): име, телефон, e-mail, постоянен адрес, номер на лична карта, дата на издаване, ЕГН;

е/ при разглеждане на кандидатури за работа: имена на кандидатите, телефон, e-mail за връзка, биографични данни;

ж/ за целите на личен състав и счетоводната дейност: име, телефон, e-mail, постоянен адрес, номер на лична карта, дата на издаване, ЕГН;

 1. АгентА Етик не събира и не съхранява чувствителни лични данни от специалната категория по смисъла на чл. 5 от Закона за защита на личните данни, а именно такива които:

а/ разкриват расов или етнически произход;
б/ разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
в/ се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

 1. Сигурност

7.1. АгентА Етик работи за защита на поверителността и сигурността на информацията, която получава в хода на своята дейност. Достъпът до тази информация е ограничен и са налице политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване.

 1. Използване на събраната информация

8.1. АгентА Етик използва предоставената информация единствено по повод осъществяване на дейността си и с цел осъществяване на желаните от потребителите и клиентите сделки с недвижими имоти и осъществяване на дейността си.

 1. Срокове за съхранение на информация и лични данни

9.1. Автобиографии и свързани с тях документи на кандидати за работа в АгентА Етик – до 1 месец от подаването им;

9.2. Договори по дейността, включително Договори за посредничество – до 10 години.

9.11. Посочените срокове могат да бъдат променени, съгласно изискванията на действащото законодателство.

9.12. При разрешаване спорове и водене на съдебни дела, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове – до окончателно приключване на спора и съдебното производство.

 1. 10. Вашите права по отношение на личните данни, които сте предоставили на АгентА Етик

10.1. Потребителите имат законно право да поискат подробности за личната информация, която съхраняваме за тях. АгентА Етик Ви дава възможност да запазите своята лична информация точна и актуална. По всяко време можете да искате АгентА Етик да коригира, изтрие или ограничи обработката на ваши лични данни. Можете да искате да получите потвърждение дали ваши лични данни се обработват от АгентА Етик, както и да получите достъп за коригиране на Вашите лични данни, да упражните правото си на преносимост на данни или да оттеглите съгласието си за съхранение и обработка на Ваши лични данни.

10.2. В горните случаи трябва да отправите писмено искане.

10.3. При изтриване на лични данни, предоставени във връзка с обработени от АгентА Етик оферти за предлагане и заявки за търсене на недвижими имоти, в нашата база данни ще остане номера на съответната оферта/заявка и нейното съдържание.

10.4. При постъпване на искане за изтриване на лични данни или възражение за съхраняването и обработването им от АгентА Етик, ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за съхранението и обработването на личните Ви данни или че тези действия са необходими за защитата на наши права, ще Ви информираме за това.

 1. 11. Режим на предоставяне на информация

АгентА Етик не предоставя по никакъв повод на трети лица, информация, представляваща лични данни на потребителите, освен с тяхното изрично съгласие и в предвидените от Закона случай.

 1. 12. Социални медии и платформи

12.1. Може да пожелаете да участвате в различни блогове, форуми и други социални медийни платформи, които се предлагат от АгентА Етик или които Ви предоставяме. Всички лични данни или друга информация, която споделяте в Социалните медийни платформи, може да бъде прочетена, събирана и използвана от другите потребители на Социалните медийни платформи, върху които ние имаме само частичен или нямаме никакъв контрол. Поради това ние не носим отговорност за употребата, злоупотребата или незаконното присвояване от други потребители на каквито и да било лични данни или друга информация, която Вие споделяте в Социалните медийни платформи.

12.2. Връзката към уебсайта на трета страна не трябва да се тълкува като потвърждение от АгентА Етик за нивото на защита на лични данни в платформата на третата страна. АгентА Етик не дава никакви декларации или гаранции относно начина, по който данните за потребителя се съхраняват или използват на сървъри на трети страни. Препоръчваме да прегледате декларацията за поверителност на всеки сайт на трета страна, свързан с нашия сайт, за да определите как те използват личната ви информация.

 1. 13. Защита на личната неприкосновеност на деца

13.1. Този уебсайт не е предназначен за деца. Разбираме значението на защитата на информацията за децата, особено в онлайн средата и ние нямаме политика да събираме умишлено или поддържаме информация за лица под 18-годишна възраст.

 1. 14. Непрекъснатост на действията, свързани с конфиденциалност и защита на личните данни

14.1. АгентА Етик се задължава да съблюдава и прилага мерките за конфиденциалност и защитеност на информацията непрекъснато, като част от своята дейност.
14.2. При необходимост, АгентА Етик може да промени Правилата за защита на личните данни. Ако са направени промени в това изявление, имайте предвид, че може да отнеме до 30 дни, преди да бъдат въведени нови практики за поверителност. В този смисъл всички промени в условията за конфиденциалност и защита на личните данни ще бъдат отразявани в настоящия документ. Проверявайте периодично тази страница, ако искате да наблюдавате промените.

 1. Длъжностно лице по защита на личните данни

Въпроси и искания във връзка с правата Ви по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Длъжностното лице по защита на данните на адрес: гр. Благоевград 2700, ул. „Пере Тошев“ No 14, ет. 4, Имейл: AgentA.Etic@mail.bg

Дата:14.05.2021г.                                                      

Translate »